• لغات مظلوم ترکی در فارسی و محققان بی‌صلاحیت – سید حیدر بیات
  • اکبر آزاد: تئوری ”تورک ائلی” برعلیه موجودیت ترکان آذربایجان تبلیغ میشود
  • آذری پندارهای آذربایجان برخود توهین می کنند! _ حسن راشدی
  • حرکت ملی آذربایجان، مطالبات اولیه مردم و اعتصابات – ائلچین حاتمی
  • تکرار تاریخ برای دیکتاتورها و فصلی نو پیش روی ملت ترک آزربایجان جنوبی _ سعیدختایی
  • لیست کشورهای چندملیتی که دارای بیش از یک زبان رسمی‌اند
  • هدف پان ایرانیستها از « آذری» نامیدن ترکان آذربایجان چیست ؟ _ حسن راشدی

2015 © گاماج – تمامی حقوق محفوظ است.