دوشنبه - ۶ بهمن ۱۳۹۹

آذربایجان

تبرئه فعال آذربایجانی ناصر خلوصی

فعال ملی آذربایجان (آزربایجان) جنوبی «ناصر خلوصی» از اتهامات انتسابی تبرئه شد. شعبه ۱ و ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان آزربایجان شرقی پس از اعتراض ناصر خلوصی، با صدور دادنامه‌ ای …

ادامه...

ایران