چهارشنبه - ۲ مرداد ۱۳۹۸

آذربایجان

کودک آذربایجانی به دلیل رد شدن در «تست بسندگی فارسی» به مدرسه «کودکان عقب‌مانده ذهنی» فرستاده شد

یک کودک ترک آذربایجانی در مشکین‌شهر(خیاو) به دلیل رد شدن در طرح فاشیستی «تست بسندگی فارسی» وزارت آموزش و پرورش ایران، به مدرسه «کودکان عقب‌مانده ذهنی» فرستاده شد. این کودک …

ادامه...

ایران